27nov2020

VJK najaarscongres - de weerbare democratie (online)

Van 14.00 tot 17.00

bij Online

UITNODIGING

Op vrijdagmiddag 27 november 2020 vindt ons eerste online congres van de Vereniging voor Juridische Kwaliteitszorg plaats.

• Starttijd 14.00 uur. Eindtijd rond 17.00 uur

• Moderator: Elisabeth van den Hoogen

• Opening door voorzitter VJK: John Olivier

Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de democratie weerbaar blijft ten tijde van ondermijning, veranderingen in het maatschappelijk middenveld, van veranderende samenwerkingsvormen tussen overheid, markt en samenleving in een tijd van continue technologische innovatie? In tijden van (corona)crisis en druk op schaarse middelen en ruimte? Wat vraagt dat van ons bestuur, van ons als (juridisch) professional? Om dit thema te bespreken, in coronatijd, hebben we gekozen voor een online middag programma vol interactie.

 

Weerbaar bestuur

Het brede thema ‘vergroten van de weerbaarheid van het lokaal openbaar bestuur’ staat centraal op de landelijke agenda, getuige de kamerbrief d.d. 18 oktober 2019 en de passages in de toelichting op de begroting 2021 van het ministerie van BZK over weerbaar bestuur en het ingediende wetsvoorstel Bevorderen integriteit decentraal bestuur. Daarbij valt al gauw een term als ondermijning. Maar waarover gaat het dan eigenlijk? En welke consequenties heeft dit voor de gemeente? Prof. Hans Boutellier geeft een uiteenzetting over de ontwikkeling van de veiligheidsvraagstukken en op de rol van de gemeente bij het thema ‘weerbaarheid en ondermijnende criminaliteit’. Hij schetst de contouren van een brede aanpak – zowel repressief als preventief - en van een goede afstemming van de partijen die daarbij betrokken zijn.

 

Weerbare netwerken

We opereren als bestuur en ambtenaren vaker in netwerken. Lector weerbare democratie mr. dr. Willeke Slingerland van Saxion Hogescholen maakt ons bewust van de risico’s op netwerkcorruptie; de individuele acties kunnen rechtmatig zijn, de totale optelsom van acties in een netwerk kan een corrupte of perverse uitkomst hebben. Zijn we ons daarvan bewust? Zij neemt ons mee in haar onderzoeken en de resultaten.

 

Weerbare democratie

"Decentrale overheden staan dubbel in de frontlinie bij politiek extremisme: ze vangen regelmatig de eerste klappen op én er wordt juist vooral naar hen gekeken in de bestrijding van extremisme. Theorieën van weerbare democratie houden zich echter vrijwel uitsluitend bezig met de verdediging van de democratie op nationaal niveau. Mr. dr. Bastiaan Rijpkema richt in zijn nieuwe boek Lokale weerbare democratie zijn blik op het lokale niveau als zelfstandige arena van democratische zelfverdediging. Het boek wordt tijdens het congres voor het eerst gepresenteerd."

 

Ronde tafel gesprek

De sprekers komen vervolgens samen in een gesprek en beschouwen vanuit verschillende perspectieven de weerbaarheid van onze democratie. In het bijzonder verwelkomen wij Willem-Jan Bijleveld van de Veiligheidsregio Utrecht aan tafel. Hij zal ook vanuit het perspectief van de weerbare professional ons meenemen in zijn ervaringen tijdens de COVID-19 crisis.

 

Wij realiseren ons dat een online congres veel van uw concentratie vraagt. Wij hebben dan ook pauze momenten ingelast in het programma en momenten van interactie. Wilt u er ook online bij zijn? Meld u dan aan.