Nieuwsbrief april

Lees hieronder de nieuwsbrief van april 2023

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg

Beroepsvereniging voor de jurist binnen de decentrale overheid

Nr. 2 | Jaargang 2023 | Editie april

Beste lezer,
Het voorjaar is begonnen en daarmee komt ons hybride congres steeds weer een stukje dichterbij. We kijken hier als bestuur enorm naar uit: een mooi programma en interessante sprekers die hieraan een bijdrage zullen leveren. De workshops maken het programma compleet. Op dit moment zullen we ook de handreiking inkoop juridische dienstverlening publiceren. Bovendien kijken we er enorm naar uit om u weer te ontmoeten. Tenminste… als u zich al aan heeft gemeld. In deze nieuwsbrief meer informatie over het thema en programma van het congres. En we terug op ons online tweeluik integriteit. Verder zullen we ook een update delen over de omgevingswet.

Tot slot nog een vraag aan u: wilt u een bijdrage leveren aan onze nieuwsbrief door middel van een artikel, blog, webinar et cetera? Dat kan! Stuur een mailtje naar info@vjk.nl en wij zullen uw bijdrage meenemen in de nieuwsbrief van juli.

Uitnodiging voorjaarscongres 15 juni

Op donderdag 15 juni organiseren we ons voorjaarscongres met als thema: een gemeentelijk perspectief op burgergericht procederen. Prof. mr. dr. Bert Marseille en mr. Marc Wever van de Universiteit Groningen gaan in op het procedeergedrag van overheden  en in het bijzonder op de vraag welke aspecten een rol spelen bij het wel of niet in beroep gaan bij een door een bestuursorgaan verloren procedure bij de rechtbank. Ook leggen we een connectie met het project van het Ministerie van Justitie en Veiligheid door een  bijdrage van, deelprogrammamanager Burgergerichte overheid, Ilse Dresscher. Verder staan we stil bij het daadwerkelijk  effect dat het  handelen van gemeentejuristen heeft op burgers. Daarbij spelen ook bejegening , intermenselijk contact en een vertrouwensrelatie een rol. Liesbeth Hulst, psycholoog en jurist, zal ons op dit vlak een spiegel voorhouden.  

In de middag verdiepen we onze kennis in workshops over de rol en visie op de praktijk, mediation vaardigheden en hoe te leren van een bezwarenprocedure. Met een bevlogen sociaal advocaat verdiepen we ons in de praktijk van het burgerperspectief.

Ons congres organiseren we deels hybride, wat betekent dat het ochtendgedeelte ook online gevolgd kan worden. Het ochtendgedeelte is zoals u de laatste jaren van ons gewend bent: sprekers geven TedTalks. In de middag kunnen de deelnemers op locatie workshops volgen van experts. 

Wilt u aanwezig zijn bij het congres? Aanmelden kan via hier!

Terugblik webinars integriteit

In maart vond het online tweeluik integriteit plaats: waar juridische kwaliteitszorg en integriteitszorg elkaar ontmoeten. Het werd een drukbezocht tweeluik met in totaal 197 deelnemers. We danken prof. mr. dr. S.A.J. (Solke) Munneke en Mr. Sandra Palmen in het bijzonder voor hun waardevolle bijdragen. 

U kunt alleen ons eerste webinar terugkijken. Dit kan via deze link. Ook kunt u op deze pagina de presentatie bekijken van prof. mr. dr. S.A.J. (Solke) Munneke.

Reflecterend kunnen we constateren dat in onze relatie met de samenleving:

  • Openheid over besluitvorming en het zorgvuldig omgaan met geheimhouding belangrijke ijkpunten zijn.
  • De rolopvatting, dat we als jurist werken voor het algemeen belang en als hoeder van de rechtstaat, door alle aanwezigen wordt gedeeld.
  • Het recht en in het bijzonder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur veel ruimte bieden om vanuit een breed burgerperspectief besluiten te nemen.
  • Het belang van tegenspraak kunnen, durven geven, actief en passief, wordt onderkend maar nog niet in alle organisaties is geregeld.

De doelen van juridische kwaliteitszorg (vertrouwen en legitimatie)  en die van integriteitszorg vinden elkaar in Goed bestuur.

 

Verder zijn er nog interessante links gedeeld:

Handreiking Inkoop van Juridische Dienstverlening

Tijdens het voorjaarscongres op 15 juni a.s. zal de Handreiking Inkopen van juridische dienstverlening aan de congresgangers worden uitgereikt. Deze handreiking is deel 8 in de VJK-reeks. De handreiking zal ook op de website van de VJK kunnen worden gedownload.

De handreiking richt zich op organisaties die besloten hebben om hun behoefte aan juridische dienstverlening op een andere wijze professioneel in te kopen. Deze dienstverlening kan plaatsvinden door inkoop van juridische advies- en advocaatdiensten of door inhuur van juridisch medewerkers. Het uitgangspunt van de handreiking is dat de behoefte middels een aanbesteding in de markt wordt gezet. Om ervoor te zorgen dat de best mogelijke aanbiedingen worden ontvangen, moeten de juiste dienstverleners aan de aanbesteding kunnen en willen meedoen. Dit vereist een goed voorbereide en uitgevoerde aanbesteding. Dienstverleners moeten daarin de kans krijgen om op kwaliteit te concurreren, terwijl bij het beoordelen de prijs beperkt meeweegt. Deze handreiking helpt hierbij.

Omgevingswet

 

Eindelijk duidelijkheid over wanneer de Omgevingswet in werking zal treden. De Eerst Kamer is op 14  maart in een stemverhouding van 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen akkoord gegaan met de invoeringsdatum per 1 januari 2024. Het koninklijk besluit (kb) hiervoor is in het Staatsblad bekendgemaakt. Interessant is om kennis te nemen van de stemverklaringen.

Zijn we er hier dan mee? Nee, de komende periode zullen nog diverse kb’s gaan volgen: bijvoorbeeld over de transitieperiode voor het omgevingsplan en  welke onderdelen van de Omgevingswet nog niet direct in werking zullen treden. Ook zal de Omgevingswet nog worden aangepast, bijvoorbeeld als de Wet versterking regie volkshuisvesting doorgaat. Dit wetsvoorstel geeft bijvoorbeeld een verbrede doelstelling voor de Omgevingswet met de expliciete toevoeging van ‘de volkshuisvesting’ naast de duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en verbetering van het leefmilieu. Ook komt er mogelijk een verplicht programma voor de volkshuisvesting. 

De Eerste Kamer heeft ook nog een aantal interessante moties aangenomen. Zo wordt er verzocht om een  integraal financieel beeld te maken voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Ook is verzocht om te regelen dat alle gemeenten een milieueffectrapportage maken voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Over deze laatste motie is nog veel discussie met name over hoe dit in de praktijk moet gaan werken.

Gemeenten gaan in de versnelling om de inwerkingtreding zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is een enorme opgave, die gezien het voorgaande in ieder geval niet minder wordt. De VNG helpt hierbij met verschillende hulpmiddelen, zoals de tool ‘klaar voor de start (Over deze tool | Klaar voor de Start | VNG)’. Hier kunt u snel nagaan of u goed bent voorbereid op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het Informatiepunt Leefomgeving geeft heel veel informatie over diverse onderwerpen van de Omgevingwet met concrete voorbeelden. Een gedeeld advies bij deze grote opgave is om goed kennis en ervaringen met elkaar te delen, zeker ook na de inwerkingtreding.   

Wetsvoorstel waarborgfunctie Awb

Na jaren van woorden als werken volgens de Bedoeling, van systeemwereld naar leefwereld, de menselijke maat en prettig contact met de overheid, heeft de wetgever gekozen e.e.a. te codificeren. En wel in de vorm van een voorstel voor aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat wetsvoorstel is nu ter pre-consultatie aangeboden. Het wetsvoorstel bevat een aantal concrete aanpassingen van de Awb, die als doel hebben om de Awb meer in dienst te stellen van de burger, de menselijke maat in het bestuurs(proces)recht te vergroten en de rechtsbescherming van burgers te versterken. De aanpassingen zijn voor al het overheidshandelen relevant, maar concentreren zich vooral in de hoofdstukken over de zorgvuldige voorbereiding van besluiten (hoofdstukken 3 en 4 Awb) en de hoofdstukken over de rechtsbescherming daartegen (hoofdstukken 6, 7 en 8 Awb). Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van de consultatie en het vervolg.

Evaluatie website

De VJK heeft inmiddels drie jaar een nieuwe website. Dat leek ons een goed moment om u te vragen hoe u de gebruiksvriendelijkheid van onze website ervaart. Onze website is er om onze leden, u dus, zo goed mogelijk te informeren. Juist daarom horen we graag of u feedback voor ons heeft, zodat wij de website hier mogelijk op aan kunnen passen. Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld.

Hier treft u een link naar de vragenlijst. We waarderen het enorm als u de tijd neemt om deze te beantwoorden. Het zal ongeveer vijf minuutjes van uw tijd in beslag nemen.

Alvast hartelijk dank!

Interessante publicaties en activiteiten