Nieuwsbrief juni

Lees hieronder de nieuwsbrief van juni 2021

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging decentrale overheidsjuristen

 

Nr. 4 | Jaargang 2021 | Editie ju

 

Beste lezer,
Na een bewogen periode rondom corona, staan de vakanties nu toch echt bijna voor de deur. In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie, informeren we u graag nog over de laatste ontwikkelingen.

 

Terugblik webinars

 

Op 4 en 25 maart en op 24 juni heeft de online drieluik JKZ plaatsgevonden. Tijdens de eerste webinar heeft prof. dr. Heinrich Winter ons meegenomen in de trends en ontwikkelingen op het vakgebied van Juridische kwaliteitszorg. De tweede webinar stond in het teken van verhalen uit de praktijk, o.a. vanuit de gemeenten Uden en Utrecht. Ook deelde mr. dr. Ivar Timmer zijn bevindingen over juridisch risicomanagement bij gemeenten. Het slot van de drieluik stond in het teken van vooruitkijken door te evalueren. Hoe verder in dit vakgebied? Heinrich Winter reflecteerde op onze enquête uitkomsten  over JKZ:

“JKZ is een relatief nieuw vakgebied. Er gaat al best veel goed. Zeker 50% van de respondenten gaf aan JKZ beleid te hebben. Dat was 10 jaar geleden wel anders. Maar ook is er nog veel winst te behalen. Zeker ook omdat duidelijk is geworden dat de aandacht voor juridische kwaliteit weliswaar tussen onze oren zit maar nog niet altijd in de organisatie en bij het bestuur. Hoe kunnen wie slag nog maken? Door meer te investeren in opleiding, kennisdeling en het versterken van een netwerkfunctie. De VJK kan daarbij goed fungeren als makelaar tussen vraag en aanbod.”

De webinars werden goed bezocht. Dat doet ons goed en sterkt ons in onze missie: Door brede samenwerking, kennisvergaring en kennisdeling de kwaliteit van de juridische functie en daarmee de juridische kwaliteit van het decentraal openbaar bestuur helpen vergroten.

De VJK zal zich de komende tijd richten op een drietal zaken:

 

  1. Intervisie en coaching: ervaren mensen koppelen aan niet ervaren mensen en contact. Uit deze intervisie volgt mogelijk behoefte tot een beroepsproduct waaraan we kunnen bijdragen.
  2. Concreet en actueel opleidingsaanbod JKZ en control verzamelen en aanbieden op de VJK website.
  3. Het delen van practices uit den lande nog meer delen via de VJK website.

Oproep:

  1. Wie zou het leuk vinden om een collega op weg te helpen?
  2. En heeft uw goede voorbeelden van JKZ beleid en interventies? Schroom niet ze te mailen naar info@vjk.nl zodat wij ze kunnen delen.

Opname webinar

Heeft u onze webinars gemist? Of wilt u de sessie graag nog een keer zien? Dat kan! We bieden u hier de gelegenheid om de webinars hier terug te kijken.

 

Vooruitblik webinars Legal Tech

 

Het eerste drieluik webinars is nog maar net afgelopen en de volgende staat alweer voor de deur: het drieluik webinars Legal Tech. Ditmaal gaan we dieper in op de uitvoering van Legal Tech aan de hand van praktijkvoorbeelden. De webinars zullen plaats gaan vinden in het najaar via Zoom.

In opdracht van de VNG is onderzoek verricht naar de invloed van digitalisering en technologische ontwikkelingen op de juridische functie van gemeenten. Daar leest u meer over in het rapport Toekomstbestendig. We gaan in op dit rapport en willen daarnaast ook collega’s aan het woord laten die legal tech al toepassen of hiermee experimenteren. Onderwerpen die daar bij aan bod komen zijn legal service design, opleidingen, het afhandelen van WOB verzoeken met digitale tools, digitale beslisbomen met behulp waarvan burgers geïnformeerd worden over hun bezwaar en een digitale beslisboom over subsidies en inkoop. We hopen te leren van de lessen die al geleerd zijn en geïnspireerd te raken door de resultaten die zij behaald hebben.

 

Updates aan het netwerkfront

 

De VJK hecht veel waarde aan het bijhouden van een goed netwerk. Zo is in april een gesprek geweest met de Vereniging Juristenrijk. Dit is de vereniging waar overheidsjuristen werkzaam bij de Rijksoverheid elkaar ontmoeten en kennis en ervaring delen. Tijdens dit gesprek is gekeken hoe de verenigingen elkaar kunnen versterken en op welke wijze er van elkaar geleerd kan worden.

Daarnaast heeft bestuurslid Malu Hertzdahl een bijdrage geleverd aan de voorjaarsbijeenkomst op 27 mei van Vereniging Juristenrijk over de nasleep van de toeslagenaffaire. Zij heeft vanuit haar gemeente gereflecteerd welke lessen worden geleerd van de toeslagenaffaire.

In dat kader hebben we ook genoten van de Scheltemalezing van de Vereniging bestuursrecht van 18 juni. Thema: Barmhartig bestuursrecht, lessen uit het privaatrecht door prof. Alex Geert Castermans (Universiteit Leiden).

En met de VNG werkgroep Next level gemeentejuristen bereiden we een campagne voor die ziet op arbeidsmarktcommunicatie; hoe trekken we aankomende juristen aan en professionals die een overstap overwegen?  Deze campagne start naar verwachting in september. Via onze social media en website houden we u op de hoogte.

Tot slot ondersteunen we ook het initiatief van het Nederlandse Genootschap van Bedrijfsjuristen Jurist doet Wat van harte. Wij hebben dit gedeeld via onze website en hopen dat ook u meedoet; aan het congres, leertafels etc.

 

Updates onderzoeken

 

Op 9 juni heeft de 3e bijeenkomst plaatsgevonden van het platform maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI). Een zgn. community meeting over ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld. Deze keer had het als thema het Impact Assessment Mensenrechten & Algoritmen.

Hoe kunnen publieke waarden gewaarborgd worden in digitale projecten? Het Impact Assessment Mensenrechten & Algoritmen (IAMA) is ontwikkeld door het ministerie van BZK en de Universiteit Utrecht. Het is een hulpmiddel om het goede gesprek te kunnen voeren over nut, noodzaak, gewenste en ongewenste effecten van het inzetten van algoritmen bij het uitvoeren vaneen publieke taak.

Een actueel onderwerp; onder andere vanwege de bevindingen en aanbevelingen van het rapport Ongekend onrecht over de kindertoeslagfraudeaffaire. Maar ook vanwege recent gepubliceerde plannen van de Europese Commissie met betrekking tot de regulatie van kunstmatige intelligentie en een recent rapport van de Rekenkamer “Aandacht voor algoritmes”. De Rekenkamer constateert dat het zaak is om algoritmen niet technischer te maken dan noodzakelijk is en goed te kijken naar de mate waarin de toepassing van een algoritme invloed heeft op het besluitvormingsproces en de burger. Met de IAMA willen we deze overwegingen faciliteren.

De IAMA is nog niet af; het zit nog in een ontwikkel- en testproces. De IAMA bestaat uit 4 delen;

  • Deel 1: waarom? wat is de aanleiding om algoritmen te gebruiken? Welk probleem los je op?
  • Deel 2: techniek. Welke data gebruik je? Wat voor soort algoritme laat je erop los? Hoe werkt het precies.
  • Deel 3: toepassing. Wat gebeurt er met de uitkomsten? Welke rol spelen mensen hierbij? Hoe is het toezicht georganiseerd?
  • Deel 4: mensenrechten. Welke grondrechten zijn mogelijk in het geding?
De algemene consensus was dat de IAMA een waardevolle toevoeging is op het instrumentarium van de overheid. Nu is het zaak de vertaalslag te gaan maken naar bestuurders, managers en mensen op de werkvloer, en ervoor te gaan zorgen dat hij van nationaal tot gemeenteniveau breed gebruikt gaat worden.

 

Activiteitenagenda

 

We gaan ons als bestuur richten op een aantal mooie activiteiten waar u deel aan kunt nemen. Speciaal daarom hebben we een activiteitenagenda gemaakt. Dit document hebben we op de website geplaatst en treft u hier. Gedurende het jaar kunnen er nog extra activiteiten aan toegevoegd worden, zoals de webinars Legal Tech en ons najaarscongres. Neem dus gerust een kijkje op de agenda om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

 

Intervisie

 

De VJK ziet het belang van intervisie; het belang van onderlinge gesprekken in vertrouwen over inhoudelijke vragen en (morele) dilemma’s of over de aanpak JKZ in de organisatie. Zodat je blijft leren en groeien.

Er zijn vele initiatieven in den lande waarbij je als gemeentejurist kunt aansluiten. Bijvoorbeeld bij de intervisie die het lectoraat legal management van de Hogeschool van Amsterdam aanbiedt. Maar ook interessant is de oproep om een moreel beraad zoals recent gesteld door een aantal samenwerkende lectoren van hogescholen in Trouw.

Wij delen graag welke groepen er bestaan. Op onze website staat de groep van de Hogeschool van Amsterdam. Heb je zelf een groep aan te melden en zoek je intervisieleden? Wij plaatsen het graag op onze website en delen het met onze leden.

 

Vooraankondiging najaarscongres: ‘Waar bemoei jij je mee?’

 

Zet vrijdag 3 december maar alvast in uw agenda, want het is dan weer tijd voor ons VJK najaarscongres. Dit jaar is het thema: ‘Waar bemoei jij je mee?’. Geïnspireerd door de lessen van de toeslagenaffaire en inzoomend op ons vak.

Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. Wat we al wel weten is datde voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State Bart Jan van Ettekoven een bijdrage zal geven over de reflectie van de Afdeling op de rechtspraak naar aanleiding van de bevindingen in het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire.

 

Vakantiegroet

 

Namens het bestuur wensen we u een hele prettige vakantie toe. Na de zomerperiode hopen we u weer te mogen informeren en inspireren op het gebied van juridische kwaliteitszorg. Bijvoorbeeld bij onze webinars Legal Tech. Geniet van uw vakantie!

 

Interessante publicaties

 

Mensenrechten & Algoritmen

 

Bezoek ook onze website