JURIST DOET WAT

 

JURIST DOET WAT

Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R) hebben het initiatief ‘JURIST DOET WAT.’ geïnitieerd. Doel van het initiatief is om met de gehele juridische sector in Nederland een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie en samenleving.

Het NGB en het OO&R roepen alle juristen in Nederland op met suggesties te komen wat de jurist op zijn of haar expertisegebied kan doen voor de verduurzaming van de economie. U kunt als jurist bijvoorbeeld duidelijk maken op welke punten de huidige wet- en regelgeving aan verduurzaming in de weg staat en/of aangepast kan worden. U kunt ‘best practices’, modelcontracten of contractuele clausules met betrekking tot verduurzaming ontwikkelen. Ook het signaleren van juridische vragen kan waardevol zijn, omdat het vinden van een oplossing daarmee begint. De oproep is dus om dergelijke kennis, ervaringen, knelpunten, modelcontracten, voorstellen en casuïstiek met elkaar te delen.

Juridische klimaattafels
Het initiatief JURIST DOET WAT.’ bestaat in de kern uit 6 juridische “Klimaattafels” die juristen in verschillende sectoren wil aanzetten om proactief bij te dragen aan het verduurzamen van hun organisatie en de transitie naar een duurzame economie en samenleving.

De klimaattafels dragen bij aan de bewustwording, kennisdeling en netwerkgelegenheid m.b.t. verduurzaming onder alle juristen in Nederland binnen de sectoren:

1) Gebouwde omgeving
2) Mobiliteit
3) Industrie
4) Elektriciteit
5) Landbouw & Landgebruik
6) Sector overkoepelende thema’s

Naast de website organiseren het NGB en het OO&R op donderdag 30 september 2021 een congres waarin verschillende bijdragen gepresenteerd en besproken worden en waar de deelnemers kennis en ervaring kunnen uitwisselen. De VJK draagt dit initiatief een warm hart toe. Inzake het thema klimaat en energietransitie hebben namelijk alle juristen, bedrijfsjurist en overheidsjurist, een gezamenlijke opgave. De VJK heeft hierover in 2019 al een congres gehouden. Daarbij waren ook bedrijfsjuristen van de NGB aanwezig.

Wil je als jurist bij een decentrale overheid meedoen of meedenken? Meld je dan aan via juristdoetwat@ngb.nl. In de deze brief staan ook per klimaattafel de contactpersonen.