Nieuwsbrief oktober

Lees hieronder de nieuwsbrief van oktober 2022

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging voor de jurist binnen de decentrale overheid

Nr. 4| Jaargang 2022 | Editie oktober

Beste lezer,
In deze vierde nieuwsbrief staan we gelijk stil bij een bijzonder moment. Bestuurslid Mirjam van der Sluis won afgelopen maand namelijk de Legal Counsel Award tijdens de Gouden Zandlopers 2022. Daar zijn we als bestuur uiteraard trots op! Verder blikken we in deze nieuwsbrief terug op ons VJK najaarscongres dat plaatsvond bij Villa Jongerius. Hebt u ons congres gemist? Dan heeft u tevens de mogelijkheid om dit terug te kijken.

Terugblik VJK Najaarscongres: Een open overheid – Ruimhartigheid als wenkend perspectief

Op een mooie najaarsdag, donderdag 22 september 2022, kwamen zo’n 120 juristen bijeen in Villa Jongerius in Utrecht. Het ochtendprogramma werd geopend door onze voorzitter John Olivier en daarna nam dagvoorzitter Wim Daniëls het over. Op zeer humorvolle wijze kondigde hij de sprekers aan, leidde hij de interactie en reflecteerde hij op de bijdragen. 90 collega’s keken online mee. Linda Voortman, wethouder Utrecht en voorheen mede initiatiefnemer van het wetsvoorstel Wet open overheid, trapte af. Zij deelde haar visie op een open overheid: Niet zozeer alleen je stukken openbaren maar ook een open houding hebben. En probeer ook geen hekel te krijgen aan die inwoner die veel vraagt, de zogenaamde luis in de pels. Wel ziet zij de grote uitdaging, vooral in de informatiehuishouding op orde brengen. Zeker nu er arbeidsmarktkrapte is om de juiste mensen aan te trekken. Daarna nam Donovan Ali Karamat, de informatiecommissaris van Utrecht, het over. Met zijn achtergrond als organisatiepsycholoog gaf hij mee: Begin gewoon. Vooral met die informatiehuishouding. Stap voor stap. En probeer chocola te maken van de verschillende wetten die nu spelen: Woo, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet hergebruik overheidsinformatie etc.. Edwin Rooke, bestuurlijk contactpersoon Woo, geheimhouding en privacy, vertelde ons met goede voorbeelden en data over de Woo praktijk van Utrecht.

André Verburg, staatsraad bij de Afdeling, merkte op dat wij allen gezagsdragers zijn. Voorheen gold institutioneel gezag maar nu veel meer persoonlijk gezag. Dat vraagt om een responsieve en open houding. Met persoonlijke interesse en aandacht voor onze inwoners. Daarbij hoort begrijpelijke taal. Niet B1 maar gewoon helder. Geen woorden die eindigen met ING was het advies. Als juristen hebben we de neiging om werkwoorden te veranderen in zelfstandig naamwoorden. Tel ze maar in je laatste document, daagde hij ons uit.

De laatste keynote spreker van de ochtend, gemeente advocaat Tilburg Bjorn Smits, deelde zijn dilemma’s met de Woo in relatie tot zijn adviezen en stukken. In hoeverre geldt de geheimhoudingsplicht tussen client en advocaat? En hoe zit het met het verschoningsrecht? Wel is duidelijk geworden door jurisprudentie dit jaar van de bestuursrechter en de Hoge Raad dat de voorheen als vanzelfsprekende verhouding advocaat-client niet meer bestaat. Ook de adviezen van de gemeente-advocaat, vergelijkbaar met die van de gemeentejurist, vallen onder de Woo. Steeds moet worden bezien of  en in hoeverre (passieve) openbaarheid achterwege kan blijven in het geval van persoonlijke beleidsopvattingen.

De middag stond in het teken van een viertal workshops:

  • Open houding, integriteit en juridische kwaliteitszorg door Caroline Raat van RechtenRaat;
  • De Wet open overheid door Cornelis van der Sluis van Ten Holter Noordam advocaten;
  • Begrijpelijk schrijven door Pastoor BV;
  • Informatiehuishouding door Ad van Heijst.

Het is aan jou om een conclusie te trekken of en in hoeverre we ruimhartigheid als wenkend perspectief (moeten) hebben ten opzichte van de Woo. Heb het er vooral in jouw organisatie met collega’s over.

Wilt u de webcast (terug)kijken, dan kan op deze pagina. Daar kunt u ook de presentaties terugvinden. Mochten u zelf nog goede voorbeelden hebben, deel ze gerust. Dan zetten wij ze op de website zodat het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. 

Terugblik Juridische 2-daagse

Op maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022 organiseerde de VNG de juridische 2-daagse. Deze keer in hotel- en conferentiecentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Ook de VJK was er met een stand aanwezig. We konden daar met onze nieuwe banner de kernboodschap van onze vereniging uitdragen; beroepsvereniging voor de jurist werkzaam binnen de decentrale overheid.

De juridische kwaliteit willen we bevorderen door:

  • Kennisvergaring;
  • Kennisdelen;
  • Netwerken.

Tussen de vele interessante juridische deelsessies door was er voor de deelnemers van de 2-daagse de gelegenheid om de verschillende stands te bezoeken. Veel deelnemers van aangesloten leden kwamen, zoals gebruikelijk de stand even bezoeken. Daarmee werden de onderlinge banden verder aangehaald. Velen wilden nog graag de complimenten geven voor het onlangs georganiseerde congres over de Woo in Villa Jongerius. Zowel wat betreft de inhoud als de mooie locatie.

Sommige deelnemers waren niet bekend met het feit dat hun organisatie al lid was. Er is stevig gepromoot om een abonnement te nemen op onze digitale nieuwsbrief. Met andere deelnemers van de 2-daagse is contact gelegd en is meegegeven een lidmaatschap te overwegen. Waarschijnlijk kunnen we binnenkort weer enkele nieuwe leden begroeten!
 
Namens ons bestuur waren Mirjam van der Sluis, Elly Poldervaart (VNG) en Ronald Westerhof aanwezig. Zoals te zien op bovenstaande foto’s, konden we ook enkele oud-bestuursleden verwelkomen op de stand.

De Gouden Zandlopers 2022

De Legal Counsel Gouden Zandloper 2022 is voor Mirjam van der Sluis, tevens VJK bestuurslid, die leiding geeft aan het Kennis-, Innovatie-, en Tech-team van het Juridische Bureau van de gemeente Amsterdam. Als argumentatie gaf de organisatie aan: Mirjam legt continu verbinding met het onderwijs en de wetenschap en inspireert andere gemeenten met haar bestuurswerk. Zo vernieuwt en verbetert ze de juridische dienstverlening aan de Amsterdammers. Binnen het Juridisch Bureau is Mirjam naast manager van de staf en directiesecretaris ook manager van een team van zes collega’s die zich exclusief bezighouden met legal tech, innovatie en kennismanagement. Als bestuurslid van de Vereniging voor Juridische Kwaliteitszorg maakt Mirjam zich hard voor een beter imago van de gemeentejurist, onder andere in de werkgroep next level gemeentejuristen. Ze benadrukt dan ook meerdere malen hoe leuk het is om bij de gemeente te werken. Meer lezen? Bekijk het hele artikel van Advocatie.

Omgevingswet

Op 12 juli j.l. werd met een kleine meerderheid in de Eerste Kamer de motie Rietkerk c.s. aangenomen: de Omgevingswet. De onzekerheid omtrent het invoeringstijdstip is daarmee echter niet weggenomen. Op 18 oktober a.s. vindt een overleg van de desbetreffende kamercommissie plaats met het Adviescollege ICT-toetsing. Zoals bekend zal de Eerste Kamer op 1 november de knoop doorhakken omtrent het invoeringstijdstip van de Omgevingswet.

Inmiddels pleit NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, voor uitstel van inwerkingtreding.  Ook Arjen Lubach leverde een bijdrage aan het debat. Interessant is of de behandeling in de Eerste Kamer van het rapport van de Werkgroep zelfevaluatie, uitgebracht naar aanleiding van de toeslagaffaire, nog invloed zal hebben op de besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het invoeringstijdstip.

Openbaarheid Symposium

Op 1 november 2022 organiseert de G4 en VNG het eerste Openbaarheid Symposium. Tijdens deze middag wordt stilgestaan bij het feit dat de Wet open overheid een half jaar inwerking is getreden, welke dillema’s ondervonden worden en welke onderdelen goed gaan en welke niet. Deelnemers kunnen zowel fysiek aanwezig zijn of de middag via een live stream volgen. Met workshops/sprekers/panel discussie worden de deelnemers meegenomen in verschillende onderwerpen. 

De VJK is benaderd met de vraag of er interesse is om deel te nemen aan het openbaarheid symposium. Daarom lijkt het ons leuk als we 8 van onze leden onder de VJK vlag mee kunnen nemen naar dit congres. Heeft u interesse? Wees er dan snel bij om via hier één van de 8 plekken te reserveren. Wij sluiten de aanmeldmogelijkheid wanneer het maximum aantal plekken vergeven is.

De burgemeester bevoegd

Onlangs verscheen een mooi essay van Prof. mr. A.E. Schilder en Mr. drs. J.H.A. van der Grinten: de burgemeester bevoegd. Inmiddels is bekend dat beide auteurs betrokken zullen worden bij opstellen van  een afwegingskader waar in  de Kamerbrief naar wordt verwezen.

Handreiking juridische inkoop dienstverlening

In de vorige nieuwsbrief gingen we in op de kennismiddag. Wij kunnen meedelen dat we alle feedback hebben verwerkt en in de afrondende fase zijn. Zodra de Handreiking klaar is, publiceren wij die.

Politieke antenne

Na het lezen van de gemeentelijke coalitieakkoorden biedt de begroting 2023 van BZK interessante informatie voor ons. Denk aan het instellen van een Platform Gemeenten en Mensenrechten, de komst van een Wet op de politieke partijen, vergroten weerbaarheid tegen desinformatie. Regiodeals in het versterken van brede welvaart en een weerbaar bestuur.  Hier komen vast bestuurlijk-juridische vraagstukken uit voort voor ons.

Vooraankondiging ALV

Op vrijdag 25 november om 14.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) weer plaats. Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2021 en de begroting 2023. Binnenkort volgt nog een officiële vooraankondiging per mail.

Interessante publicaties en activiteiten