27mei2021

Cursus AVG en privacyrecht in de personeelspraktijk - dagdeel 1

Van 09.30 tot 12.30

bij Tot 1 juli online

Vijverberg

n het tijdsbestek van een dag behandelen we de inhoud en de gevolgen van de privacywetgeving voor de personeelspraktijk. Met de cursus wordt de kennis van de deelnemers over het privacyrecht in relatie tot de eigen personeelspraktijk vergroot. We gaan in op vragen zoals: Welke persoonsgegevens mogen worden verwerkt door de werkgever? Hoe lang mogen of moeten deze gegevens worden bewaard? Wat zijn de spelregels met betrekking tot bijzonder gevoelige persoonsgegevens? Hoe ga je als werkgever om met de rechten van het personeel, zoals het bieden van inzage in het personeelsdossier? Hoe handel je als er gegevens verloren zijn gegaan of onbevoegden daar inzage in hebben gekregen? Welke spelregels gelden er bij het inschakelen van een externe partij zoals een administratiekantoor?

Na afloop van de cursus Privacyrecht:

 • ben je vertrouwd met de terminologie rond privacywetgeving;
 • heb je inzicht in de toepassing van de privacywetgeving en ben je in staat te beoordelen of persoonsgegevens op rechtmatige gronden worden verwerkt;
 • weet je wie wel en geen toegang mogen hebben tot het personeelsdossier;
 • kun je beoordelen in welke gevallen de e-mailbox van een werknemer mag worden geopend;
 • weet je hoe je om moet gaan met negatieve uitingen van het personeel op sociale media;
 • weet je wanneer cameratoezicht is toegestaan;
 • ben je op de hoogte van de specifieke regels die gelden voor de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens, zoals gezondheidsgegevens;
 • ben je in staat beveiligingsincidenten en datalekken te signaleren en te benoemen;
 • ben je op de hoogte van de rechten van het personeel bij inzage in het personeelsdossier;
 • weet je welke gegevens je wel en niet mag verwerken ten behoeve van verzuimregistratie en re-integratie van zieke werknemers;
 • heb je kennis van de eisen die worden gesteld aan de relatie tussen jouw organisatie en een externe verwerker, bijvoorbeeld bij uitbesteding van personele zaken aan een extern administratiekantoor of een arbodienst en;
 • ben je bekend met de regels omtrent het bewaren en archiveren van persoonsgegevens.

Doelgroep

Leidinggevenden, personeelsadviseurs, juristen en functionarissen voor de gegevensbescherming.

Programma

Aan bod komen in ieder geval het juridische kader en de structuur van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de betekenis van de diverse begrippen, welke gegevens in het personeelsdossier mogen worden opgenomen, de rechten van de betrokkenen en hoe te handelen in het geval van een datalek. Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Introductie privacywetgeving
 • Belangrijke begrippen
 • Welke persoonsgegevens van de werknemer mogen worden verwerkt?
 • Toestemming in de verhouding werkgever – werknemer
 • Controleren van het personeel
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Wanneer inzage verlenen, rectificeren, wissen of beperken?
 • Wanneer is sprake van een datalek en wanneer is melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen verplicht?

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door een ervaren adviseur van Vijverberg Advocaten & Adviseurs. De cursus bestaat uit korte inleidingen afgewisseld met oefeningen, stellingen en praktijkvoorbeelden. De cursus is praktisch en interactief van karakter. Er is voldoende gelegenheid eigen ervaringen in te brengen en vragen te stellen. 

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.