14okt2021

Cursus Aan de slag bij de decentrale overheid

Van 13.30 tot 16.30

bij La Vie Meeting Center Sint Jacobsstraat 61 3511 BP Utrecht Nederland

Vijverberg

De basis voor een goed werkende decentrale overheid zijn de medewerkers die zich moeiteloos in die organisatie bewegen. Medewerkers die op de hoogte zijn van de onderlinge verhoudingen tussen de bestuursorganen en weten welke bevoegdheden waar thuis horen. Inzicht in de organisatiestructuur van en verhoudingen binnen de overheid zijn van belang om de samenwerking en besluitvorming goed te laten verlopen. Nu nieuwe medewerkers niet binnen de organisatie zelf wegwijs kunnen worden gemaakt vanwege de coronamaatregelen, verzorgt Vijverberg Advocaten & Adviseurs een introductiecursus.

De cursus Aan de slag bij de decentrale overheid geeft je inzicht in de belangrijkste elementen van de overheidsorganisatie. Belangrijke uitgangspunten van de wet (Provinciewet, Gemeentewet, Waterschapswet) worden besproken, zoals het dualisme en de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen. Hoe gaat de besluitvorming in zijn werk? Waarom is de Algemene wet bestuursrecht belangrijk en wat zijn de belangrijkste begrippen in die wet. We staan stil bij het instellen van commissies, adviesorganen en samenwerkingsverbanden. Andere onderwerpen zijn de inrichting en samenstelling van de bestuursorganen, de begrotingscyclus en de jaarrekening. Tot slot komen de belangrijkste kenmerken van de begrippen delegatie en mandaat aan de orde.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van belangrijke uitgangspunten van de decentrale overheid, zoals het dualisme;
 • weet je welke bevoegdheden thuishoren bij de verschillende bestuursorganen van de decentrale overheid;
 • kun je bepalen aan welk bestuursorgaan je een beleidsnota, verordening, beleidsregel of een ander stuk ter besluitvorming moet voorleggen;
 • weet je welke onderwerpen de Awb regelt, waarom deze wet zo belangrijk is en ken je de belangrijkste begrippen uit die wet;
 • ben je op de hoogte van de mogelijkheden bevoegdheden te delegeren en te mandateren en van het onderscheid tussen delegatie en mandaat;
 • ben je op de hoogte van de inrichting en samenstelling van de bestuursorganen van de decentrale overheid;
 • ken je de structuur van de overheidsorganisatie.

Doelgroep

(Nieuwe) medewerkers van gemeenten die (meer) inzicht willen krijgen in de organisatiestructuur en werkwijze van hun organisatie.

Programma

Cursusonderwerpen zijn:

 • Inrichting van de decentrale overheidsorganisatie
 • Dualisme: de onderlinge verhouding tussen de bestuursorganen
 • Bevoegdheden van de bestuursorganen
 • Het belang van de Algemene wet bestuursrecht en de belangrijkste begrippen
 • Besluitvormingsprocedures
 • Commissies, adviesorganen en samenwerkingsverbanden
 • Mandaat en delegatie
 • Begrotingscyclus en jaarrekening
 • Verhouding bestuur - ambtelijke apparaat

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Jeffrey van Doorn. De docent is specialist in het bestuurs- en het gemeenterecht. Met de andere deelnemers oefen je herkenbare praktijksituaties die je zelf kunt inbrengen.

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.