Save the date: Studiemiddag handreiking inkopen juridische dienstverlening

Studiemiddag handreiking inkopen juridische dienstverlening

Donderdag 23 juni 13.00 uur – 17.00 uur Utrecht

Studiemiddag handreiking inkopen juridische dienstverlening
Zet donderdag 23 juni 13.00 uur – 17.00 uur maar alvast in uw agenda, want dan is het tijd voor onze studiemiddag in Utrecht over de Handreiking inkopen juridische dienstverlening. Het is de eerste keer sinds ons najaarscongres in 2019, en na alle coronamaatregelen, dat we weer écht fysiek bijeen zullen komen. In de aansluitende borrel is er alle tijd om met uw collega’s uit het vak bij te praten. Oftewel, reden genoeg om aan te sluiten bij deze studiemiddag! 

Inschakeling externe juridische dienstverlening
Het lokaal bestuur heeft regelmatig behoefte aan externe juridische dienstverlening. Deze behoefte varieert van het tijdelijk inhuren van een juridisch medewerker, tot de inzet van hoog gespecialiseerde juristen op complexe dossiers, advocaten bij procedures voor bestuursrechtelijke, civielrechtelijke of fiscaliteitskwesties. De kwaliteit van deze inzet is belangrijk, want de juridische functie binnen het decentraal openbaar bestuur is van groot belang voor het rechtmatig en doelmatig functioneren van lokale overheden.

Het is essentieel dat de selectie van externe juridische dienstverleners gebeurt op basis van goed onderbouwde afwegingen.

Het besluit om voor een externe partij te kiezen, verloopt niet altijd volgens een duidelijk proces. Welke afwegingen komen aan bod? Wie betrekken we daarbij? Is er een checklist? Zullen we aanbesteden of kan het op een andere manier? Welke aanbieders hebben specialisten in huis? Hoe formuleren we een heldere vraagstelling?

Handreiking
Het lokaal bestuur heeft regelmatig behoefte aan externe juridische dienstverlening. Het is essentieel dat de selectie van externe juridische dienstverleners gebeurt op basis van goed onderbouwde afwegingen. De VJK heeft begin 2020 besloten hierover een handreiking voor gemeenten op te stellen. Ten behoeve van het opstellen van de handreiking is onder meer de expertise benut van het Public Procurement Research Centre (PPRC), onder leiding van prof. dr. Jan Telgen. Zij hebben ook een groot aantal interviews afgenomen met gemeentejuristen en aanbieders van juridische dienstverlening. Daaruit zijn een aantal praktische suggesties gekomen.

De handreiking is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor juristen en inkopers. Naast de praktische steun is de handreiking in belangrijke mate gericht op aanbestedingsrechtelijke aspecten om de best mogelijke aanbiedingen uit de markt te ontvangen. De handreiking beoogt tevens een bijdrage te leveren aan het interne gemeentelijke proces om te komen tot een professionele samenwerking met de geselecteerde juridische dienstverlener. Zowel bij aanvang in de vorm van een scherpe opdrachtformulering, als gedurende de uitvoering van de opdracht.

In de handreiking worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • de aanbodmarkt en het juridisch kader.
  • het voorbereiden van de aanbesteding, een fase waarin een aantal belangrijke keuzes moet worden gemaakt.
  • het selecteren van dienstverleners: wie mag er meedingen naar de opdracht?
  • het uitvragen en beoordelen van sub-gunningscriteria voor kwaliteit en voor prijs.
  • aandachtspunten voor de contractuitvoering, waaronder kostenbeheersing.

Het definitieve programma van de studiemiddag volgt snel, met daarbij de aanmeldmogelijkheid.

Datum:  Donderdag 23 juni, 13.00-17.00 (inclusief netwerkborrel)
Locatie:
Utrecht (exacte locatie volgt later)