• Wat is de VJK?

Wat is de VJK?

De Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur  (VJK) is op 6 september 2000 opgericht in de B&W-kamer van het stadhuis van Leiden. De vereniging is statutair gevestigd te Leiden. 


Binnen het lokaal bestuur is juridische kwaliteitszorg niet meer weg te denken. Zoals elke organisatie loopt ook de lokale overheid risico’s bij haar taakuitoefening. Juridische kwaliteitszorg heeft tot doel deze risico’s te voorkomen dan wel te beheersen, alsmede de juridische kwaliteit van de producten van de organisatie waar nodig te verhogen en te borgen.

Vanwege het grote belang dat binnen de lokale overheid aan juridische kwaliteitszorg wordt gehecht en vanuit de gedachte dat het goed is om de krachten te bundelen is de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur (VJK) opgericht.

De VJK brengt medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met juridische kwaliteitszorg bij elkaar om:

·         ervaringen uit te wisselen;

·         in gemeenschappelijkheid te komen tot het definiëren en uitvoeren van projecten op het gebied van juridische kwaliteitszorg;

·         verder te werken aan de ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied juridische kwaliteitszorg bij het lokaal bestuur.

De VJK heeft als doelstelling:

"een bijdrage te leveren aan de verhoging van de juridische kwaliteit van het lokale openbaar bestuur, waarbij in elk geval ook aandacht wordt geschonken aan het terugdringen van juridisering van het openbaar bestuur".

 

De VJK tracht dit doel te bereiken door:

·         periodieke bijeenkomsten te beleggen waarbij met de leden van gedachten wordt gewisseld over in te zetten instrumenten op het gebied van juridische kwaliteitszorg;

·         het bieden van gelegenheid aan de leden om onderling ervaringen uit te wisselen;

·         het stimuleren van onderzoek en het doen van publicaties over juridische kwaliteitszorg;

·         via gerichte communicatie de leden periodiek te informeren over de voortgang van de activiteiten van de vereniging.

De VJK fungeert als informatie- en ontmoetingspunt en initieert discussies over actuele onderwerpen op het gebied van juridische kwaliteitszorg door het organiseren van halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten.

Daarnaast wil de VJK functioneren als intermediair tussen de leden en andere organisaties, zoals universiteiten, onderzoekbureaus etc. bij het definiëren en uitvoeren van projecten op het gebied van juridische kwaliteitszorg. De VJK kan hierbij ook als motor dienen door de regie te voeren en/of eigen initiatieven op dit gebied te ontplooien.