Voorjaarscongres VJK 21 juni

Op donderdag 21 juni 2018 vindt het jaarlijkse congres van de Vereniging voor Juridische Kwaliteitszorg plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. Het congres heeft dit jaar als thema: “Toezicht in een tijd van integriteitsrisico’s, drones en outlaws”.

Er is steeds meer aandacht voor toezicht, zowel op het handelen van overheidsfunctionarissen als van burgers en bedrijven. De onlangs gemaakte afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen geven hieraan een extra impuls. Zo wordt ondermijnende criminaliteit integraal aangepakt, en worden decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders beter ondersteund om de democratie weerbaarder te maken.

Ondermijning, waarbij onderwereld en bovenwereld aan elkaar gekoppeld worden, is een onderwerp in opkomst. Als juristen krijgen we er steeds meer mee te maken.

Toezicht is er in veel vormen. Als we onze blik naar buiten richten, zijn we al gewend geraakt aan het gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte. De inzet van drones is een nieuw fenomeen waar we als overheid vat op willen krijgen. Daarnaast is in het sociaal domein behoefte aan toezicht op de instanties en organisaties die hulp verlenen. In een paar woorden: de buitenwereld verandert; hoe kunnen we daar met toezicht en handhaving op reageren?

Kortom, in 2018 is toezicht niet terug van weg geweest maar zijn er nieuwe aspecten die onze aandacht vragen. Ons congres wil die kennis graag delen met interessante sprekers en workshops.

Ochtendprogramma

Marcel Dela Haye zal ingaan op de rol van de gemeente in de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in Rotterdam Zuid. Marcel heeft jaren gewerkt op het gebied van de openbare orde in Rotterdam en is als stadsmarinier in actief in diverse Rotterdamse wijken. Hij is speciaal belast met het onderwerp Ondermijning.

Maayke Maas en Jouko Barensen zijn advocaat bij Ploum advocaten en notarissen in Rotterdam, gespecialiseerd in bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht en handhavingszaken, in het bijzonder ook op het snijvlak van het bestuurs- en strafrecht. Maayke en Jouko zijn ook bezig met een actualisatie van de VNG uitgave ‘Handreiking handhaving voor en door gemeenten’.

Middagprogramma

In het middagprogramma kunt u deelnemen aan een tweetal workshops. Er zijn 5 workshops in twee sessies:

1. Camera’s en drones:

door Marieke Tijssen, advocaat bij Hekkelman advocaten in Nijmegen

In deze workshop worden de privacyrechtelijke aspecten van de inzet van camera’s en drones besproken. Behandeld wordt welke wetten en regels op het houden van toezicht door middel van camera’s en drones van toepassing kunnen zijn.

2. Gedragsbeïnvloeding en handhaving: 

door Karin Bongers van Inspire to act

 ‘Toepassing van gedragsinzichten in  de handhavingspraktijk ‘. 

Interactieve workshop  waarin de vraag centraal staat: hoe stimuleer je dat mensen zich vanuit zichzelf aan de regels houden? In deze workshop  wordt je  uitgedaagd om verder te kijken dan het gebruikelijke handhavingsinstrumentarium en worden handvatten uit de gedragswetenschappen aangereikt ter verrijking van het handhavingsbeleid en  handhavingspraktijk. Gedragsdeskundige Karin Bongers van Inspire to act geeft hierbij inspirerende voorbeelden over het effect van gedragsbeïnvloeding in het algemeen. Daarnaast deelt zij haar  ervaringen  over de toepassing van gedragsinzichten bij handhavingspraktijk en gemeente.

3. Toezicht in het sociaal domein: 

door Ruben Kroes, senior juridische adviseur sociaal zekerheidsrecht bij de gemeente Arnhem.

"Staat groot vertrouwen in de burger/professional aan adequate uitvoering van toezicht en handhaving in het sociaal domein in de weg?"

4. Bibob

door Martthijs IJzerman, Bibob coördinator bij de gemeente Utrecht en eigenaar van adviesbureau IJzerman Holla.

“Gezocht: super jurist voor de toepassing van Bibob bij vastgoedtransacties “

Steeds meer gemeenten ontdekken de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt om de beoogde wederpartij in een vastgoedtransactie te onderzoeken. Dat levert echter nogal een uitdaging op: een instrument met bestuursrechtelijke trekken, waarin gebruikt wordt gemaakt van strafrechtelijke informatie, wordt in een privaatrechtelijke rechtsbetrekking gebruikt. Hoe voorkomt de juridische controller dat de gemeente onrechtmatig onderhandelingen afbreekt na een Bibob-procedure en aansprakelijk wordt gesteld voor de schade?

5. Integriteit

door Leo Burger, advocaat bij Capra.

Aan de hand van een aantal casussen en jurisprudentie wordt tijdens deze interactieve workshop het belang van integer handelen besproken en de arbeidsrechtelijke consequenties wanneer sprake is van niet integer gedrag.

Kortom: Wat zijn de relevante juridische kaders bij integriteitskwesties? Hoe zet je een integriteitsbeleid op binnen een organisatie?

Meer informatie en aanmelden

Voor meer info en aanmelding klikt u op deze link.